Sinds 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Per 1 januari 2021 zijn wij onderdeel van PrimaCura.

Privacybeleid

Beschermen van persoonsgegevens

SHK behandelt persoonlijke gegevens immer vertrouwelijk en verwerkt deze  zo zorgvuldig mogelijk. De stichting houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor verwerkt SHK persoonsgegevens?
Stichting Kwaliteit & Huisarts gebruikt persoonsgegevens om inschrijvingen, betalingen en accreditatie van nascholingen goed te laten verlopen. Deze gegevens gebruiken wij ook voor het sturen van uitnodigingen voor nascholingen en (nieuws)berichten of als er een wettelijke reden is. 

SHK verwerkt de volgende persoonlijke gegevens:

  • naam
  • contactgegevens waaronder e-mailadres en telefoonnummer, functienaam
  • (BIG)registratienummer
  • betalingsgegevens

Bewaartermijn
SHK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verkregen zijn of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om persoonsgegevens te beveiligen. Wij eisen van onze leveranciers die toegang hebben tot persoonsgegevens dat zij aantoonbaar voldoen aan de eisen van de privacywetgeving.

Rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt daarvoor een schriftelijk verzoek tot inzage indienen bij SHK. Wij nemen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling.
Zijn de gegevens onjuist of onvolledig? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Graag ontvangen wij een schriftelijk verzoe daartoe. Wij passen de gegevens zo snel mogelijk aan.
Heeft u liever dat SHK uw persoonsgegevens niet of beperkt verwerkt? Of deze zelfs laten verwijderen? Stuur ons dan een schriftelijk verzoek. Wij nemen dit zo snel mogelijk in behandeling.
U kunt te allen tijde de toestemming intrekken. In dat geval stoppen wij met de verwerking van uw persoonlijke gegevens tenzij een wettelijke verplichting ons daartoe verplicht. 

Delen van gegevens
Wij delen persoonlijke gegevens niet met derden behalve in de volgende gevallen:

  • Als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  • Indien wij een leverancier inschakelen die in onze opdracht de persoonsgegevens verwerkt. In dat geval sluit SHK met de leverancier een overeenkomst die voldoet aan de AVG standaarden.
  • Als SHK genoodzaakt is op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak waartegen geen (hoger) beroep meer openstaat.

Klacht
Mocht u niet tevreden zijn met de manier waarop SHK met uw persoonsgegevens omgaat dan kunt u een klacht bij SHK indienen. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
SHK kan het privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Om op de hoogte te blijven raden wij u aan deze pagina regelmatig te lezen.

Contact met Stichting Huisarts & Kwaliteit
Heeft u vragen over onze privacyverklaring of u wenst uw persoonsgegevens op te vragen, wijzigen of laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat van de stichting

Persoonsgegevens worden goed beschermd.